CJRAE

https://cjrae-arges.ro/

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Argeş reprezintă o instituţie de învăţământ specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor, elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, membrilor comunităţii, pentru a asigura accesul la o educaţie de calitate şi asistenţă necesară în acest caz.

Activitatea CJRAE se bazează pe principiul maximei flexibilităţi și toleranţei cu privire la diferenţele existente între copii, în scopul de a oferi tuturor posibilitatea:

– de a învăţa în funcţie de ritmul, capacităţile și nevoile proprii,

– de a se exprima conform trăsăturilor individuale de personalitate,

– de a facilita procesul de transformare a sistemului educaţional într-o școală pentru toţi copiii.

Ce ne propunem

Scopul activităţii noastre, bazate pe principiul maximei flexibilităţi şi a toleranţei cu privire la diferenţele existente între copii, este de a oferi tuturor posibilitatea:

– de a învăţa în funcţie de ritmul, capacităţile şi nevoile proprii,

– de a se exprima conform trăsăturilor individuale de personalitate,

– de a accelera procesul de transformare a sistemului educaţional într-o şcoală pentru toţi copiii.

Principalele direcţii/ţinte strategice ale organizaţiei sunt:

– dezvoltarea instituţională,

– dezvoltarea şi implementarea programelor de asistenţă educaţională,

– asigurararea caracterului continuu şi eficient al activităţilor de informare, documentare, consultanţă/ consiliere,

– dezvoltarea relaţiilor de parteneriat intern şi extern,

– organizarea activităţilor ştiinţifice, metodice,

– realizarea unor studii şi cercetări,

– editarea de publicaţii, producerea de materiale şi mijloace de învăţământ necesare desfăşurării unei educaţii de calitate,

– dezvoltarea profesională a echipei,

– marketing educaţional.

Obiectivele principale ale activităţii C.J.R.A.E. Argeş sunt:

– cuprinderea si menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale si sociale;

– asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în funcţie de potenţialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr;

– informarea si consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activităţii didactico-educative;

– colaborarea cu factorii educaţionali împlicaţi în dezvoltarea personalităţii elevilor/tinerilor în scopul integrării optime a acestora în viaţa scolară, socială şi profesională;

-implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente: şcoalî-familie-comunitate, ca baza a adaptării şcolare şi a integrării sociale a copiilor/tinerilor.

Responsabilităţile C.J.R.A.E. Argeş sunt următoarele:

– coordonează, monitorizează si evaluează metodologic şi ştiinţific serviciile educaţionale realizate de către C.J.A.P., cabinetele de asistenţă psihopedagogică şcolare şi interşcolare, centre şi cabinete logopedice;

– coordonează metodologic serviciile furnizate de către C.S.E.I.;

– constituie echipe multidisciplinare de intervenţie timpurie, menite să realizeze evaluarea tuturor copiilor, monitorizarea, depistarea si asistenţa precoce corespunzătoare a celor cu cerinţe educaţionale speciale sau cu risc în dezvoltarea competenţelor personale;

– propune I.S.J. Argeş şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de clase sau de grupe în spitale conform unei metodologii cadru elaborate de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, în baza prevederilor art. 52 alin. (3) din Legea Educaţiei Naţionale Nr.1/2011;

oferă servicii de evaluare complexă şi diagnosticare a gradului de deficienţă pentru copiii, elevii si tinerii cu cerinţe educaţionale speciale din învăţământul special, special integrat şi din învăţământul de masa, furnizate prin intermediul C.S.E.I., pe baza colaborării între comisiile din cadrul CJRAE şi comisiile pentru protecţia copilului din cadrul direcţiilor generale judeţene/ de asistenţă sociala şi protecţia copilului, colaborarea între comisii realizându-se conform unui protocol de colaborare, în baza prevederilor art. 50 alin. (1) si (2), şi art. 51 alin. (1) din Legea Educaţiei Naţionale Nr.1/2011;

participa la formarea iniţiala a cadrelor didactice prin asigurarea practicii pedagogice în unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiu în baza acordurilor/parteneriatelor;

– participă la formarea continuă prin identificarea nevoii de formare si furnizează servicii în domeniu în baza prevederilor art. 239 si 240 din Legea Educaţiei Naţionale Nr.1/2011;

– colaborează cu instituţiile acreditate în scopul formării iniţiale şi continue (Casa Corpului Didactic Argeş, instituţii de învăţământ superior, ONG-uri etc.) în baza unor acorduri-cadru/parteneriate;

–  informează şi consiliază cadrele didactice în domeniul educaţiei incluzive;

– informează beneficiarii în domeniul consilierii privind cariera;

– realizează materiale şi mijloace de invăţământ cu valoare de suport metodico-ştiinţific pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar;

– evaluează specialiştii care oferă servicii educaţionale din centrele de asistenţă psihopedagogica şi din centrele logopedice, precum şi mediatorii şcolari;

– realizează o baza de date care centralizează toate serviciile oferite beneficiarilor;

– semnează/aprobă documentele elaborate de profesioniştii din subordine (planuri de activitate, rapoarte de activitate etc);

– gestionează carţile de munca ale personalului din subordine, cu excepţia personalului din centrele şcolare pentru educaţie incluzivă;

– propune înfiinţarea de cabinete de asistenţă psihopedagogică şi cabinete logopedice în unităţile de învătământ, pentru a oferi servicii educaţionale direct beneficiarilor cu avizul/sprijinul I.S.J. Argeş;

– realizează studii şi cercetări pe baza unei analize de nevoi şi la solicitarea partenerilor educaţionali;

– facilitează relaţionarea unităţilor şi instituţiilor din învăţământul preuniversitar cu comunitatea, prin parteneriate, proiecte si programe.

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș are în subordine:

– 80 Profesori în cabinete și centre de asistență psihopedagogică

– 9 Mediatori școlari

– 24 Profesori logopezi și tot atâtea cabinete

– cabinete școlare de asistență psihopedagogică

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.